Euro-Topo: servicii topografice la standarde europene

Topografie și lucrări topografice

Oferim o gamă largă de ser­vicii topografice, măsură­tori topografice, exper­tize topografice, măsură­tori de teren și pre­lu­crări de date.

Euro-​topo dis­pune de tehnolo­gie de ultima gen­er­ație și per­sonal cal­i­fi­cat, fiind în măsură sa vă ofere o gamă com­pletă de ser­vicii topografice:

 • Pla­nuri de situ­ație în ved­erea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Cer­ti­fi­cat­u­lui de Urbanism
 • Întocmirea pla­nuri ana­log­ice (hâr­tie) și dig­i­tal (for­mate: dwg, dxf, etc.)
 • Întocmirea mod­elu­lui ana­logic și dig­i­tal 3D, incluzând curbe de nivel
 • Pro­file lon­gi­tu­di­nale și transversale
 • Plan de situ­ație la plat­forme industriale
 • Ridicări topografice pen­tru proiecte de par­curi eoliene si fotovoltaice
 • Ridicări topografice privind studi­ile arheologice
 • Ridicări topografice nece­sare proiectelor de infra­struc­tura (dru­muri, poduri, canalizare, gaze, tele­fonie etc.) — ori­unde în țară
 • Trasarea axelor con­strucți­ilor și punctelor car­ac­ter­is­tice ale construcțiilor
 • Trans­miterea cotelor în groapa de fundare
 • Trans­miterea cotelor la nivelele supe­rioare ale construcțiilor
 • Supraveg­herea com­portării clădirilor în tim­pul con­strucției și după finalizarea acesteia
 • Poz­iționare Imo­bile în Google Earth
 • Întocmirea pro­filelor lon­gi­tu­di­nale și trans­ver­sale ale căilor de comunicație
 • Trasare lim­ite pro­pri­etate în con­for­mi­tate cu coor­do­natele avizate
 • Con­sul­tanță de specialitate
 • Asis­tență topografică de șantier
 • Doc­u­men­tații tehnice privind Aviz tehnic OCPI nece­sar obținerii Cer­ti­fi­cat­u­lui de Urban­ism /​Proiec­tu­lui pen­tru Autor­iza­ția de Con­stru­ire (PAC), sau obținerii număru­lui poștal

Având o expe­riență a lucrărilor de cadas­tru, intab­u­lare, seri­oz­i­tatea, expe­riență și dotarea cu aparatura per­for­mantă este atuul nos­tru. Oferim garanție fără limita de timp a lucrărilor exe­cu­tate. Real­izam lucrări în cazul în care solic­i­tați în aceeași zi. Exe­cu­tam ser­vicii de cadas­tru, intabulare:

 • Doc­u­men­tații cadas­trale privind Cadas­tru , intab­u­lare pen­tru apartamente
 • Doc­u­men­tații cadas­trale privind Cadas­tru , intab­u­lare pen­tru case
 • Doc­u­men­tații cadas­trale privind Cadas­tru, intab­u­lare pen­tru vile
 • Doc­u­men­tații cadas­trale privind pen­tru terenuri intravilane
 • Doc­u­men­tații cadas­trale privind Cadas­tru, intab­u­lare pen­tru terenuri extravilane
 • Doc­u­men­tații cadas­trale privind Intab­u­lare con­struc­tii noi in Cartea Funciara
 • Doc­u­men­tații cadas­trale privind Actu­alizari /​Rec­ti­fi­cari de cadas­tru, mod­i­fi­carea lim­itei de pro­pri­etate si /​sau mod­i­fi­carea suprafeței imobilului
 • Doc­u­men­tații cadas­trale privind terenuri extravilane
 • Doc­u­men­tații cadas­trale pen­tru dezmem­brări de blocuri pe aparta­mente, boxe, garaje și părți comune indivize
 • Doc­u­men­tații cadas­trale pen­tru scoaterea defin­i­tiva din cir­cuitul agri­col a terenurilor aflate în intrav­i­lan și extravilan
 • Relevee con­strucții civile și industriale

sitemapcon­tact

© Copy­right SC. Euro-​Topo SRL. 2011. Toate drep­turile rez­er­vate. Web­de­sign: www​.voidart​.ro

Servicii topografice oferite de Euro-Topo